A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 2018. februári változása több ponton is érintette a szolgáltatók vezetői munkaköreinek szabályozását.

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2017. (II.14.) EMMI rendelet már az előző évben módosította a szakmai rendelet 2. számú mellékletét azzal a kikötéssel, hogy a szakdolgozók átsorolását 2017. december 31-ig kell előkészíteni, maga a melléklet ugyanis 2018. január 1-től lépett hatályba. Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet a már hatályba lépett 2. számú mellékletet módosította több területen (gyakorlatilag újra-definiálta azt, de alapstruktúráját és tartalmát jelentős részben megtartotta), illetve ehhez kapcsolódóan a rendelet 3. számú mellékletében az egyes munkakörökhöz kapcsolódó képesítési elvárásokat is módosította.

 

Vezetői munkakörök változása

A személyi feltételek változásnak egyik legfontosabb eleme, hogy a szakmai létszámba ágyazott vezetői munkakörök lényegében megszűntek. A rendelet szerint a szociális intézmények vonatkozásában az önállóan (nem integráltan) működő szolgáltatások vezetője, illetve az integrált intézmény esetében annak vezetője minősül intézményvezetőnek. A korábban szolgálatvezetői munkakörben dolgozókat a rendelet terápiás munkatársakká minősítette át. A R. 119. § (5) d) pontja szerint terápiás munkatárs kategóriában kell érteni az integrált intézmény esetén az eddigi szolgálatvezető, a közösségi koordinátor, a nappali ellátás vezető munkaköröket. Az integrált intézmény szolgálatvezetője, közösségi koordinátora és nappali ellátás vezetője terápiás munkatárs munkakörbe sorolható 2018. január 1-jére visszamenő hatállyal a munkakör betöltésének idejére.

A vezető feladatok ugyanakkor nem tűntek el a rendszerből, ez esetben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), illetve a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjtvhr.) vezetői feladatellátással kapcsolatos szabályait szükséges alkalmazni.

A Kjt. szabályai szerint a vezetői (magasabb vezetői) feladat ellátása megbízással történik, a vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. A megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott a kinevezés szerinti munkaköre mellett látja el a magasabb vezetői, illetve vezetői beosztásból eredő feladatait. A Kjtvhr. szerint magasabb vezetőnek minősül a szociális intézmény, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője, valamint az intézményvezető helyettese. Vezetőnek minősül az integrált, illetve közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetője és helyettese, az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője, az intézmény gazdasági vezetője, a vezető gondozó, az vezető ápoló, az osztályvezető ápoló, a szociális és mentálhigiénés csoportvezető, a vezető pedagógus, a bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezető.

A vezetőképzés esetében az Szt. is a „vezetői megbízással rendelkező személyek” kifejezést használja, a vezetői megbízás feltétele a vezetőképzésen, illetve a megújító képzésen való részvétel. Egyes helyeken a szakmai rendelet a kifejezetten vezetői feladatokat az intézményvezető és a vezetői feladatokat ellátó terápiás munkatárs vonatkozásában tárgyalja (pl. közösségi ellátás R. 39/G. § (3) bek.).

A szabályozás alapján látható, hogy a szervezeti és működési szabályzat fontos irányadó dokumentum a vezetői munkakörök tekintetében. Ebben rögzíteni kell a szervezeten belül működő önálló, illetve munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egységeket, illetve a kapcsolódó vezetői, vezető-helyettesi feladatköröket, ezen felül a vezetőnek nem minősülő feladatköröket. A szakmai egység fogalma alatt a szociális jogszabályok az önálló szakmai irányítás alatt álló szervezeti egységet értik. Egyes esetekben speciális szabályok érvényesülnek az adott szakfeladat önálló működésének megerősítése érdekében: ha a házi segítségnyújtást, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás nyújtó szakmai egység keretében legalább 10 főt foglalkoztatnak, a szakmai egység vezetője nem lehet más szakmai egység, szolgáltató, illetve intézmény vezetője.

 

Nmr. hatálya alá tartozó szolgáltatások

A gyermekjóléti/gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények esetében a személyi feltételeket rögzítő 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (Nmr.) teljesen más szerkezetben viszi tovább a szervezeti vezetői feladatokat, a legtöbb szolgáltatás esetében önállóan definiálja a vezetői munkaköröket. Például család- és gyermekjóléti szolgálat esetében 3 fő családsegítő és a felett közülük kell intézményvezetőt kinevezni, de a személyi feltételeket mégis külön definiálja a jogszabály. Ugyanakkor a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás további formáiban vezetői beosztásban dolgozók részére az Nmr. önálló létszámot ír elő, eltérően a szociális szolgáltatási formák esetében hatályos szabályoktól. Integrált intézmények esetében így különös figyelemmel kell eljárni a vezetői feladatok belső szabályozását illetően.

 

Vezetőképzés vonatkozásai

A vezetői feladatok tisztázása azért is fontos, mert a vezetői, vezető-helyettesi megbízással rendelkező személyeknek (kivéve a jogszabályban rögzített kivételeket) részt kell venni az új vezetőképzésben, ennek elmaradása a vezetői megbízás visszavonását eredményezi.

Irányadó jogszabályok:

  • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
  • 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
  • 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
  • 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 
  • 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment