2018. január 1. hatállyal lép életbe a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet. A következőkben néhány pontban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat a vezetőképzés rendszeréről. Frissítve: 2018. február 6.

Vezetőképzés funkciója

A vezetőképzés olyan hatósági képzés, melynek célja a vezetői tevékenységhez szükséges alkalmasság és kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztése.

 

Kinek kell elvégezni?

A szociális ágazati vezetőképzésen köteles részt venni a személyes gondoskodást végző személy, ha

  • állami, egyházi vagy nem állami fenntartású szociális szolgáltató, szociális intézmény, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat vagy javítóintézet intézményvezetője,
  • integrált vagy közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetője vagy helyettese,
  • intézmény szervezeti és működési szabályzatában (SzMSz) meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője, vagy
  • vezető ápoló, vezető pedagógus, bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezető.*

 *A 7/2018. (II.5.) EMMI rendelet ez utóbbi pontot módosította, a korábbi jogszabályi rendelkezéshez képest szűkítve a vezetőképzésre kötelezettek körét.

Kinek nem kell elvégezni?

A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik arra az első alkalommal vezetői megbízást kapott személyre, aki a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott ideig látja el. Ha a vezető vezetői megbízása egy éven túl meghosszabbításra kerül, vagy a vezető ismételten megbízásra kerül, a vezetőképzésben való részvételi kötelezettségének kezdete a meghosszabbítás vagy az ismételt megbízás kezdő időpontja.

A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik a szakápolási központban vezető szakápolóként foglalkoztatott személyre.

 

Alap vagy mester?

Mester vezetőképzés teljesítésére köteles a rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vezető (intézményvezető) és a lakóotthon kivételével az Szt.-ben meghatározott bentlakásos intézmény telephelyének, a lakásotthon kivételével a gyermekotthon telephelyének, az utógondozó otthon telephelyének, a családok átmeneti otthona telephelyének, a gyermekek átmeneti otthona telephelyének, továbbá a javítóintézet telephelyének vezetője.

A mesterképzésre nem köteles vezető az alap vezetőképzés teljesítésére köteles.

 

Vezetőképzés teljesítése, jogkövetkezményei

A vezető továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesíti. Ha a vezető a vezetőképzésre vonatkozó kötelezettségét az e rendelet szerint rá irányadó képzési időszakban nem teljesíti, vezetői beosztásban a képzés teljesítéséig nem foglalkoztatható, kivéve a képzési időszakban pótvizsgára jelentkező vezető, a pótvizsga időpontjáig.

 

Vezetőképzés és szakvizsga

A 2018. évtől a szakvizsga rendszer megszűnik, egyben megszűnnek a szakvizsgához kapcsolódó kötelezettségek, a szakvizsga helyébe számos tekintetbe a vezetőképzés lép. A szakvizsga megléte nem mentesít a vezetőképzésre vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól, a szakvizsgával rendelkező, vezető beosztású személyeknek is el kell végezniük a vezetőképzést: a szociális vagy pedagógus-szakvizsgával rendelkező (vagy erre irányuló részt vevő) személy első képzési időszaka 2020. december 31-éig tart – eddig a dátumig kell teljesíteniük az előírt képzési kötelezettséget (alapozó képzés).

A szociális vagy pedagógus-szakvizsgával nem rendelkező személy első képzési időszaka 2019. december 31-éig tart. Az első képzési időszak alatt az alapozó képzést kell teljesíteni.

 

A képzés felépítése

A vezetőképzés kétszintű, az alap vezetőképzésből és a mester vezetőképzésből áll. Az alap, illetve a mester vezetőképzés is alapozó és megújító képzési szakaszokból áll. Minden képzés elméleti és gyakorlati részből áll:

 

Alap

Mester

  Elmélet Gyakorlat Elmélet Gyakorlat
Alapozó 30 óra 50 óra 50 óra 70 óra
Megújító 5 óra 10 óra 10 óra 15 óra

Fontos határidők

A vezető az alap, illetve a mester vezetőképzés keretében a vezetői megbízás kezdetétől számított egy éven belül alapozó képzés teljesítésére, továbbá az alapozó képzés teljesítésének időpontjától számított két éven belül, majd ezt követően kétévenként megújító képzés teljesítésére köteles.

A képzési időszakok számításánál nem kell figyelembe venni azt az időtartamot, amely alatt a vezető szülési szabadságot, három hónapot meghaladóan fizetés nélküli szabadságot, hat hónapot meghaladóan táppénzt, baleseti táppénzt vesz igénybe.

 

Átjárhatóság az alapozó és mesterképzés között

Ha a vezető vezetői megbízása módosul, vagy a vezető új vezetői megbízást kap, és mindkét vezetői megbízás alapján azonos szintű vezetőképzésre köteles, vagy a korábbi vezetői megbízása alapján mester vezetőképzésre, a későbbi vezetői megbízása alapján alap vezetőképzésre köteles, a korábbi képzési időszaka tovább folytatódik. Ha a korábbi vezetői megbízása alapján alap vezetőképzésre, a későbbi vezetői megbízása alapján mester vezetőképzésre köteles, a képzési időszak a későbbi vezetői megbízástól számítva újrakezdődik.

Régi megbízás szintje Új megbízás szintje Képzési időszak
Alap Alap Folytatólagos
Mester Mester Folytatólagos
Mester Alap Folytatólagos
Alap Mester Újraindul

Ha a vezető vezetői megbízása megszűnik, és a vezetői megbízás megszűnését követő 6 hónapon belül újabb vezetői megbízást kap, a képzési időszak számítására a folyamatos megbízásra vonatkozóakat kell alkalmazni azzal, hogy a korábbi vezetői megbízás megszűnésének időpontja és az újabb vezetői megbízás kezdő időpontja közötti időszakot a képzési időszak számításánál nem kell figyelembe venni.

Ha a vezető vezetői megbízása megszűnik, és a vezetői megbízás megszűnését követő hat hónap elteltét követően újabb vezetői megbízást kap, a képzési időszaka újrakezdődik.

Ha a vezető a mester vezetőképzés alapozó képzését teljesítette, azt az alap vezetőképzés alapozó képzésének teljesítéseként is el kell fogadni. Ha a vezető a mester vezetőképzés megújító képzését az adott képzési időszakra nézve teljesítette, azt az alap vezetőképzés megújító képzésének az adott képzési időszakra vonatkozó teljesítéseként is el kell fogadni.

 

Képzés lebonyolítása

Vezetőképzést a Semmelweis Egyetem önálló szervezeti egysége (képzésszervező) végzi. A képzésszervező minden év januárjában közleményt jelentet meg a honlapján az adott évben meghirdetett képzésekkel kapcsolatban. A vezetőképzésre a képzésszervező által közzétett jelentkezési lapnak a képzésszervezőhöz történő megküldésével lehet jelentkezni. A jelentkezés elfogadásának feltétele a képzési díj megfizetése.

 

További információk

Semmelweis Egyetem Szociális vezetőképzés oldala
Semmelweis Egyetem – Tájékoztató vezetőképzés kötelezettségéről

 

Vezetőképzési kötelezettség vizsgálatára és a képzés szintjének eldöntési algoritmusa (nagyításért kattints a képre). Forrás: SzVK

 

Források:

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment