A Magyar Közlöny 2019. évi 89. számában (2019. május 27.) megjelent a Kormány 123/2019. (V. 27.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (Átr.) 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az igazgatóság a szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatásban részesülő fenntartó részére 2019 januárjában, februárjában, márciusában, áprilisában, májusában és júniusában a támogatást megállapító határozatban foglalt, az adott hónapra vonatkozó működési támogatási összegen felül, annak 25%-át előzetesen folyósítja. Az igazgatóság a 2019. január–június hónapokban előzetesen folyósított támogatási összeget havi egyenlő részletekben, a 2019. július–december hónapokban folyósítandó támogatási összegből vonja le.”

Az Átr. a következő 36. §-sal egészül ki:

„36. § (1) A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv2.) 42. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 2. melléklet III. pont 3. alpont e) pontja alapján falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás jogcímen 2019. április 1-jén támogatásban részesülő fenntartót – amennyiben a támogatás biztosításának a Kvtv2. szerinti egyéb feltételei az e § szerinti támogatás folyósításának időpontjában is fennállnak – a falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatásra tekintettel 1 150 000 forint kiegészítő támogatás illeti meg falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgálatonként (a továbbiakban: falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás). Amennyiben a falu- vagy tanyagondnoki szolgálat nem egész évben működik, a falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár.

(2) A falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás 2019 júniusában egy összegben, hivatalból kerül folyósításra. Az igazgatóság a falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás folyósításáról erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül intézkedik.

(3) A miniszter a falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás forrását – az igazgatóság által a falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás összegéről megküldött, a 14. § (1) bekezdése szerint 2019 májusában teljesített adatszolgáltatás alapján – 2019. június 5-éig biztosítja az igazgatóságok részére azzal, hogy a 14. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2019. május hónapban esedékes adatszolgáltatást 2019. május 28-áig kell teljesíteni.

(4) A falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás felhasználására a Kvtv2. 2. melléklet III. pont 3. alpont e) pontja szerinti falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás jogcímen nyújtott támogatás szabályait kell alkalmazni.

(5) A falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás elszámolása a 2019. évi támogatással együtt történik, egyebekben az elszámolásra, az ellenőrzésre és a visszafizetésre az 5–7. alcímben foglaltakat kell alkalmazni.

(6) A falu- és tanyagondnoki kiegészítő támogatás után a Kvtv2. 42. § (2) bekezdése szerinti támogatás nem vehető igénybe.”

 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Részletek

123/2019. (V. 27.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.

Magyar Közlöny, 2019. évi 89. szám (2019. május 27.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment