Olvasnivaló

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Történeti áttekintés A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat modellkísérleti programja vezette be, ezt követően 2005-ben vált az ellátórendszer részévé. Az otthonközeli ellátásokat előtérbe helyező koncepciókban a szolgáltatás szerepe felértékelődött, a széles körű elterjedését ugyanakkor akadályozták a technológiai nehézségek és a rendszer költséges kiépítése. A 2000-es évek elején rendkívül kedvező feltételek mellett lehetett a szolgáltatás igényelni, az igénybevétel térítésmentes volt. Ennek…

Módszertani útmutató támogató szolgálatoknak 4.0

2024. július 2-án került a Szociális Ágazati Portálra a támogató szolgáltatások szakmai ajánlásának 4. kiadása. A módszertani útmutató 2024. július 15-től hatályos. Fontosabb módosítások: 1. A „Szakmai ajánlás támogató szolgálatok részére” elnevezés „Támogató szolgálatok működésére és működtetésére vonatkozó módszertani útmutató” elnevezésre változott. A dokumentum teljes terjedelmében a „szakmai ajánlás” kifejezést a „módszertani útmutató” megfogalmazás került rögzítésre. 2. Feltüntették a beszédfogyatékosság alfejezetet kidolgozó…

Házi segítségnyújtás

Történeti áttekintés A házi segítségnyújtás az egyik legrégebben működő szociális szolgáltatás, formális szolgáltatásként 1966-ban kísérleti jelleggel vezették be néhány nagyvárosban, jogi szabályozására e tapasztalatok alapján 1976-ban került sor1.Akkor első sorban az önmagukat ellátni nem képes, gondozási feladatokat ellátni nem képes természetes támogatókkal nem rendelkező idősekre fókuszált a rendszer. 1986-tól a rendszer nyíltabbá vált, az időskorúak mellé a „fogyatékos, vagy egészségi állapotuk miatt…

Szociális étkeztetés

Történeti áttekintés Az étel(meg)osztás a legrégebbi karitatív cselekedetek közé tartozik, ennek szervezett, „intézményesített” formáira már ókori, középkori példák is bőségesen állnak rendelkezésre. A hazai szociálpolitika fejlődése során több helyen felbukkan, az államszocialista gondoskodási rendszerben 1976-tól jelent meg a szabályozottan a szociális étkeztetés1, bár egyes helyeken ennél régebbi szolgáltatásokról is találni információt. Az 1993-as szociális törvényben az étkeztetés az alapellátások között jelent meg,…

Falu- és tanyagondnoki szolgálat

Történeti áttekintés A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás előzményei már a rendszerváltás előtt megjelentek. A magyar településszerkezet sajátosságai igényelték az aprófalvas térségek, illetve tanyás területek támogatását. Kemény Bertalan kutató 1983-ban tett javaslatot a falu- és tanyagondoki szolgálat koncepciójára. Maga a szolgáltatás 1990-ben jött létre modellkísérleti programként, 1991-től megkezdődött a szolgáltatás fejlesztése (minisztériumi meghívásos pályázat formájában) fokozatosan bevonva a további megyéket a programba. A…

Szociális alapszolgáltatások áttekintése

A szociális alapszolgáltatások célja az igénybevevő segítése a saját otthonában és lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartásában, csak amennyiben ez ebben a szolgáltatási körben nem megoldható, úgy lép az ellátás a szakellátások körébe. Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben leírt szolgáltatási elemek szerint nézve az alapszolgáltatások közös ismérve a lakhatási szolgáltatás hiánya. Az egyes szolgáltatások meghatározása során a szociális törvény és szakmai végrehajtási…

Az ellátórendszer alapelvei II.

Az első nagyobb témakör a szociális szolgáltatások köre lesz, ennek alapvető működési elveivel érdemes kezdeni. A szociális szolgáltatások körében három alkategória létezik, az alapszolgáltatások, a szakosított ellátások és az önállónak tekinthető, de mindkét kategóriához több ponton szorosan kapcsolódó fejlesztő foglalkoztatás. A szociális ágazat ezen területén néhány fontos elvet érdemes külön is áttekinteni – ezeket nem nevezi meg külön a jogszabály, de az…

Az ellátórendszer alapelvei I.

Az alapelvekről szóló részben néhány nagyobb tételt tárgyalok majd, de előtte egy kicsit tegyük kontextusba a témát. A társadalom- és szociálpolitika fogalma meglehetősen rugalmas, eszközrendszere is igen sokrétű, leírása és elemzése is több szempontból megközelíthető. A társadalompolitika egy tágabb halmaz, ami gyakorlatilag magába foglalhat minden olyan beavatkozást, ami a társadalmat formálja, a problémaként azonosított jelenségeket mérsékeli, illetve közelebb viszi a társadalom egészét…