A Magyar Közlöny 2019. évi 197. számában (2019. december 7.) megjelent pénzügyminiszter 15/2019. (XII. 7.) PM rendelete a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről.

A költségvetési szerv, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezet, továbbá jogszabály által a tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet, valamint a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács (az államháztartás szervezetei) közfeladataikat és egyéb tevékenységeiket, azok bevételeit és kiadásait, e rendeletben foglaltak szerint nyilvántartják és elszámolják.

Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba. Hatályát veszti a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet.

Az e rendelet hatálybalépésekor már létező költségvetési szervek alapító okiratát, a költségvetési szervnek nem minősülő törzskönyvi jogi személyek létesítő okiratát az e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül az e rendelet szabályainak megfelelően módosítani kell.

A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a kormányzati funkció szerinti bontásban a tevékenységeket, a 2. számú melléklet pedig a funkciók leírását és a kapcsolódó gazdasági mutatók leírását tartalmazza, ami a szociális védelem körében működő szolgáltatások esetében döntően a tárgyévben ellátott személyek számát jelenti.

 

10. Szociális védelem

1011 Betegség

101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás
101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása
101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása
101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása
101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása
101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása
101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása
101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére
101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére
101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása
101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)
101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

1012 Fogyatékosság

101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása
101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére
101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása
101216 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások
101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

1020 Időskor, demens betegek

102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
102025 Időskorúak átmeneti ellátása
102026 Demens betegek átmeneti ellátása
102027 Szakápolási központ
102031 Idősek nappali ellátása
102032 Demens betegek nappali ellátása
102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

1030 Túlélő hozzátartozók

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

1040 Család és gyermekek

104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
104012 Gyermekek átmeneti ellátása
104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása
104020 Javítóintézeti ellátás
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104043 Család és gyermekjóléti központ
104044 Biztos Kezdet Gyerekház
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
104052 Családtámogatások
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok

1050 Munkanélküliség

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

1060 Lakhatás

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

1070 Egyéb szociális kirekesztettség

107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása
107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
107015 Hajléktalanok nappali ellátása
107016 Utcai szociális munka
107020 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
107050 Szociális étkeztetés népkonyhán
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
107052 Házi segítségnyújtás
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

1080 Szociális védelemhez kapcsolódó K+F

108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

1090 Szociális segítségnyújtás egyéb feladatai

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása
109030 Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás

 

Részletek

15/2019. (XII. 7.) PM rendelete a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről.

Magyar Közlöny, 2019. évi 197. szám (2019. december 7.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment