A Magyar Közlöny 2022. évi 94. számában (2022. június 7.) megjelent Kormány 199/2022. (VI. 7.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról.

A veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A rendszeres létfenntartási támogatást a menekültügyi hatóság a menedékes részére havonta – a hónap 15. napjáig – folyósítja.”

(2) Az R. 4. §-a a következő (4a)–(4d) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A 6. életévét betöltött menedékes esetében a rendszeres létfenntartási támogatás folyósításának feltétele,
hogy a 6. életévét betöltött menedékes – a (4b) bekezdésben meghatározott kivétellel – a folyósítást megelőző
hónapban megjelenjen a szálláshelye, illetve a számára tartózkodás céljából kijelölt lakóhelye szerint illetékes járási
hivatal előtt.

(4b) A 6. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött menedékes helyett a törvényes képviselője is eleget
tehet a megjelenési kötelezettségnek.

(4c) A járási hivatal a megjelenési kötelezettség teljesítésének tényéről a menekültügyi hatóságot minden hónap 5. napjáig elektronikus úton tájékoztatja.

(4d) Ha a menedékes

a) a (4a) vagy (4b) bekezdésben meghatározott megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

b) a folyósított összeget nem veszi át,

az adott hónapra vonatkozó utólagos folyósításra nem tarthat igényt.”

Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben meghatározott rendszeres létfenntartási támogatást az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti
személy kérelmére a járási hivatal határozattal állapítja meg, és azt havonta – a hónap 15. napjáig – folyósítja.”

(2) Az R. 5. §-a a következő (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A 6. életévét betöltött, 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy esetében a rendszeres létfenntartási
támogatás folyósításának feltétele, hogy a 6. életévét betöltött, 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy
– a (3b) bekezdésben meghatározott kivétellel – a folyósítást megelőző hónapban a járási hivatal által megjelölt
időpontban és helyen megjelenjen
.

(3b) A 6. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött, 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy helyett
a törvényes képviselője is eleget tehet a megjelenési kötelezettségnek.

(3c) Ha az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti személy

a) a (3a) vagy (3b) bekezdésben meghatározott megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

b) a folyósított összeget nem veszi át,

az adott hónapra vonatkozó utólagos folyósításra nem tarthat igényt.”

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny, 2022. évi 94. szám (2022. június 7.)