A Magyar Közlöny 2021. évi 18. számában (2021. február 5.) megjelent a belügyminiszter 3/2021. (II. 5.) BM rendelete a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet módosításáról.

 

1. § A gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (3) bekezdésben foglaltak meghatározásához a település személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerinti január 1-jei adatait kell figyelembe venni.”

 

2. § (1) Az R. 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Biztos Kezdet Gyerekház az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Gyvt. 38/A. § (1) bekezdésében meghatározott célokat szolgáló, a helyi szükségleteknek megfelelő és kellően indokolt szolgáltatásokat is nyújthat, így különösen]

„c) a fogyatékos vagy eltérő fejlődésű gyermekek számára ellátást, szolgáltatást nyújtó szolgáltatók, intézmények képviselőivel történő konzultációra lehetőséget biztosíthat a fogyatékos vagy eltérő fejlődésű gyermekek szülei számára, valamint azon szülők számára, akik gyermekeinél ilyen tünetek jelentkeznek, és ezt az egészségügyi alapellátást nyújtó orvos vagy védőnő igazolja,”

(2) Az R. 4. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[A Biztos Kezdet Gyerekház az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Gyvt. 38/A. § (1) bekezdésében meghatározott célokat szolgáló, a helyi szükségleteknek megfelelő és kellően indokolt szolgáltatásokat is nyújthat, így különösen]

„j) mosási, szárítási, valamint tisztálkodási lehetőséget biztosíthat.”

 

3. § (1) Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tanoda szolgáltatás rendszeres igénybe vevőjének számít az a gyermek vagy fiatal felnőtt, aki általános iskolai vagy középfokú iskolai tanulmányokat folytat, vagy kollégiumi ellátásban részesül, vagy nem a tanoda szerinti településen, de nevelési-oktatási vagy szakképző intézményben tanul, és összesen legalább heti négy óra időtartamban igénybe veszi a tanoda szolgáltatást, illetve részt vesz a tanoda által szervezett programokon (a továbbiakban: tanodát rendszeresen igénybe vevő).”

(2) Az R. 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A tanoda szolgáltatás igénybevétele havonta négy óra időtartamban online módon is teljesíthető, amelyet a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által kiadott szakmai ajánlásban foglaltak szerint dokumentálni kell.”

(3) Az R. 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az orvosi igazolás alapján hiányzó gyermeket, fiatal felnőttet a tanoda szolgáltatás rendszeres igénybe vevőjeként kell figyelembe venni.”

(4) Az R. 10. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (3) bekezdésben foglalt feltételeknek a szolgáltatás igénybevételéről szóló megállapodás aláírásának időpontjában kell fennállnia, és azokat a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt folyamatosan fennállónak kell tekinteni.”

 

4. § Az R. 12. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A tanodának szolgáltatásként biztosítania kell)

„i) a tanodát rendszeresen igénybe vevők digitális kompetencia, valamint információs és kommunikációs technológia készségeinek fejlesztését és azok gyakorlati alkalmazását.”

 

5. § Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tanoda szolgáltatási idejének – a tanoda szolgáltatás (3) bekezdés szerinti szüneteltetésének kivételével – heti átlagban el kell érnie a húsz órát, azzal, hogy a tanodának legalább hetente négy napon szolgáltatást kell nyújtania. A tanítási év során összesen legfeljebb tizennégy napon a tanodán kívül nyújtott szolgáltatások időtartama a heti húszórányi kötelező szolgáltatási időbe beszámítható.”

 

6. § Az R.

a) 3. § (1) bekezdésében az „aki szülőjével” szövegrész helyébe az „aki szülőjével, családbafogadó gyámjával, a gyermeket nevelő más személlyel (a továbbiakban együtt: szülő)” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés d) pontjában

ba) a „huszonnégy” szövegrész helyébe a „tizenkét” szöveg,

bb) a „tizenkét” szövegrész helyébe a „hat” szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság” szöveg,

d) 6. § (1) bekezdésében

da) a „havi átlagban” szövegrész helyébe az „egy hónapban átlagosan” szöveg,

db) a „8 és 12 óra között” szövegrész helyébe a „legalább 4 óra időtartamban” szöveg lép.

 

A rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

 

Részletek
3/2021. (II. 5.) BM rendelet a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet módosításáról.
Magyar Közlöny 2021. évi 18. szám (2021. február 5.)
Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment