A Magyar Közlöny 2022. évi 5. számában (2022. január 14.) megjelent a Kormány 11/2022. (I. 14.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.

 

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet a következő 9/D. alcímmel egészül ki:

„9/D. A 2022. évi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás

29/C. § (1) 2022. január–december hónapokra a 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja, a bölcsőde, mini bölcsőde esetében a minimálbér és garantált bérminimum emelés mellett a 20%-os béremelés ellentételezése céljából kiegészítő támogatásra (a továbbiakban: 2022. évi bérkompenzáció) az a fenntartó jogosult, amelynek a 2022. évre a 4. melléklet szerinti szolgáltatás után a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv4.) alapján támogatást állapítottak meg.

(2) A 2022. évi bérkompenzáció alapja az az ellátotti létszám, férőhelyszám vagy feladategység, amely után a jogosultsági időszakra a fenntartónak a támogatást megállapították. Az e rendelet szerinti pótigény és lemondás esetén a 2022. évi bérkompenzáció is a támogatás módosult alapja után jár.

(3) A 2022. évi bérkompenzáció fajlagos összegeit a 4. melléklet határozza meg. A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot – és egyéni vállalkozót a 4. melléklet szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg.

(4) A 2022. évi bérkompenzáció után nem jár egyházi kiegészítő támogatás.

(5) Azon jogcímeknél, amelyeknél a Kvtv4. 9. melléklete az ott meghatározott esetekben eltérő mértékű (eltérő arányban meghatározott) támogatást állapít meg, azt a 4. melléklet szerinti bérkompenzációs támogatásra is alkalmazni kell.

(6) Az igazgatóság a 2022. évi bérkompenzációt hivatalból állapítja meg.

(7) Az igazgatóság a 2022. évi bérkompenzáció

a) 2022. január–február hónapokra jutó időarányos részét 2022. február 10-éig egy összegben,

b) 2022. március–december hónapokra jutó időarányos részét havonta, havi egyenlő részletekben folyósítja, kivéve, ha a bérkompenzációról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(8) A 2022. évi bérkompenzáció

a) felhasználására a jogosultság alapjául szolgáló támogatásra vonatkozó, a Kvtv4. 2. és 9. mellékletében meghatározott szabályokat,

b) elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére e rendelet szabályait kell alkalmazni.

(9) A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekházak esetében a bérkompenzáció biztosítására a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően került sor.”

 

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

A rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

 

A 2022. évi bérkompenzáció fajlagos összegei

 

Részletek
11/2022. (I. 14.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.
Magyar Közlöny 2022. évi 5. szám (2022. január 14.)

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment