A Magyar Közlöny 2017. évi 148. számában (2017. szeptember 15.) jelent meg a  Kormány 1669/2017. (IX. 15.) Korm. határozata a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2017–2018. évekre vonatkozó szakpolitikai programjáról.

A Nemzeti Drogellenes Stratégia 2017–2018. évekre vonatkozó szakpolitikai programja

I. Az egészségfejlesztés és kábítószer-megelőzés rendszerének fejlesztése

I.1. Ösztönözni kell a teljes körű egészségfejlesztésre épülő folyamatokat az óvodai, iskolai és kollégiumi színtéren továbbképzési programokkal, valamint a pedagógusok mentálhigiénés támogatásával.

I.2. Támogatni kell a családok széles körű bevonásával a kábítószer-problémával kapcsolatos univerzális, célzott, javallott megelőző tevékenység minél több színtéren és célcsoportban történő megvalósítását, továbbá a prevenciós célú hálózatos együttműködéseket.

I.3. Továbbképzések biztosításával kell elősegíteni a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások, valamint a javítóintézeti ellátás drogmegelőzési és -kezelési feladatainak hatékony ellátását. Támogatni kell az egészségügyi alapellátás szakemberei számára felkészítő foglalkozások tartását.

I.4. El kell végezni a megelőző-felvilágosító szolgáltatás (a továbbiakban: elterelés) hatásvizsgálatát, a költségvetési keretek között gondoskodni kell a szolgáltatások finanszírozásáról, valamint módszertani javaslatot kell megfogalmazni a szolgáltatás működésének és fejlesztésének érdekében.

I.5. Támogatni kell a szociális és szocializációs problémák megoldásában illetékes segítő szakmák iskolai jelenlétét, a nem pedagógus végzettségű segítő hivatású szakemberek munkájának kábítószer-prevenciós irányú felkészültségét.

I.6. Támogatni kell a gyermekvédelmi intézményekben élő gyermekek és fiatalok számára a célcsoport sajátosságaihoz is illeszkedő drogprevenciós programok megvalósítását, továbbá a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára a kapcsolódó módszertan kidolgozását.

I.7. Támogatni kell a felsőoktatási hallgatókra irányuló egészségnevelési és sportszolgáltatási ismeretterjesztő, illetve készségfejlesztő programokat.

 

II. A kezelés, ellátás, felépülés rendszerének fejlesztése

II.1. Ki kell dolgozni a korai kezelésbe vételre irányuló célzott beavatkozások és javallott megelőzési tevékenységek szakmai módszertani irányelveit az egészségügyi és szociális ellátórendszer szakemberei számára.

II.2. Ki kell dolgozni a korai kezelésbe vétel előkészítését célzó szülői felkészítőprogramok, családi és közösségi intervenciók szakmai feltételrendszerét, továbbá ösztönözni kell a szenvedélybetegek családjainak, hozzátartozóinak kezelés-ellátásába való bevonását.

II.3. Támogatni kell a már létrejött, gyermek- és fiatalkorúak addiktológiai ellátását szolgáló intézmények hatékony működését, továbbá el kell végezni az ellátórendszer hiányosságainak azonosítását, és javítani kell az intézményrendszer hozzáférhetőségét.

II.4. Javítani kell a veszélyeztetett személyek azonosítására alkalmas szűrővizsgálatok elérését és alkalmazását, valamint az ezekhez kapcsolódó tanácsadásokhoz történő hozzáférést.

II.5. Biztosítani kell az egészségügyi és a szociális ellátórendszer szenvedélybeteg-ellátási szükséglethez igazodó kapacitásbővítését, különös tekintettel a droghasználók kezelését szolgáló közösségi, alacsonyküszöbű és rehabilitációs ellátások fejlesztésére.

II.6. Támogatni kell a speciális szükségletű csoportok ellátását biztosító rehabilitációs és reszocializációs programokat a felépülőben lévő szenvedélybetegek közösségbe, illetve társadalomba történő visszailleszkedése érdekében.

II.7. Intézkedési tervet kell kidolgozni a hátrányos helyzetű lakosság körében beazonosítható kábítószerhasználat visszaszorítása érdekében.

 

III. A kínálatcsökkentési beavatkozások rendszerének fejlesztése

III.1. Rendszeres időközönként biztosítani kell az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó szabályozás hatásvizsgálatát, és szükség szerint javaslatot kell tenni a jogi és működési keretrendszer módosítására. Folyamatosan biztosítani kell a feltételezett új pszichoaktív anyagok kockázatértékelésének hatékony lebonyolításának, valamint a csekély mennyiség megállapításához szükséges szakértői feladatok végrehajtásának feltételeit.

III.2. Modern műszerek és eszközök beszerzésével kell biztosítani az új pszichoaktív-, illetve kábítószergyanús anyagok gyors és hatékony vizsgálatát.

III.3. A nyomozati munka támogatása érdekében tovább kell fejleszteni a szakértői háttér technikai felszereltségét műszaki berendezések beszerzésével.

III.4. Elő kell segíteni a kábítószer-vizsgáló laboratóriumi hálózat szakmai, tudományos fejlődését szakmai továbbképzéseken, tudományos konferenciákon, tanulmányutakon való részvétel támogatásával.

III.5. Felül kell vizsgálni a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos adattárolás és adatátadás szabályait, különös tekintettel a szabályozásnak a Tanács 2004. december 22-i 111/2005/EK rendelete szerinti jegyzékben nem szereplő anyagokra történő kiterjesztésére.

III.6. Az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó uniós szabályozás elfogadása esetén szükséges annak a magyar jogrendbe történő átültetésének biztosítása.

 

IV. Az emberi és társadalmi erőforrások mobilizálása

IV.1. Folyamatosan támogatni kell a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok helyi szerepvállalását, illetve koordinációs tevékenységét.

IV.2. Biztosítani kell az új pszichoaktív anyagokhoz kapcsolódó információcserét, a Korai Jelzőrendszer informatikailag támogatott működését.

IV.3. El kell végezni a Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásának folyamatértékelését.

IV.4. Támogatni kell az addiktológiai ellátórendszerben dolgozó szakemberek képzését, továbbképzését, valamint segíteni kell a kábítószer-probléma kezelésében érintett, addiktológiai ismerettel nem rendelkező szakemberek érzékenyítését, szakmai fejlődését.

IV.5. Támogatni kell a hazai és nemzetközi kábítószerügyi kutatási programokat, továbbá biztosítani kell a hazai lakossági szerfogyasztásra vonatkozó adatok rendszeres felvételét és a kábítószer-probléma különböző összefüggéseire irányuló célzott kutatásokat.

IV.6. Az ágazatközi, a szakmai és a civil együttműködések javítása érdekében segíteni kell a Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság és a Kábítószerügyi Tanács tevékenységét.

IV.7. A biztonságos szórakozás feltételeinek megteremtése érdekében felül kell vizsgálni a szórakozóhelyekre, a vendéglátóipari egységekre vonatkozó szabályozást, továbbá támogatni kell a biztonságos szórakozás megteremtését célzó programokat.

 

A Kormány felhívja az államháztartásért felelős minisztert, hogy 2017. évben a korábbi évek maradványelszámolása során gondoskodjon a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 14. A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok alcím javára 318,0 millió forint biztosításáról, a 2018. évi központi költségvetés elfogadása során gondoskodjon a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 14. A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok alcímen összesen 518,9 millió forint támogatási előirányzat rendelkezésre állásáról.

A 2017. évi Kvtv. XX. fejezet 20/14., „a kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok” költségvetési során 351,5 mFt, a 2018. évi Kvtv. azonos költségvetési során518,9 mFt szerepel.

 

A kormányhatározat teljes szövege a Magyar Közlönyben olvasható.

 

Részletek

1669/2017. (IX. 15.) Korm. határozata a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2017–2018. évekre vonatkozó szakpolitikai programjáról.

Magyar Közlöny, 2017. évi 148. szám (2017. szeptember 15.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment