A Magyar Közlöny 2017. évi 98. számában (2017. június 26.) olvasható a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. év LXXXVI törvény.

A költségvetési törvény módosítása több ponton is érinti a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások területét.

 

Házi segítségnyújtást érintő változások

A törvény legnagyobb figyelemmel kísért eleme a házi segítségnyújtás szabályait érintő módosítás. A házi segítségnyújtásra vonatkozó szabályozás (Kvtv. 2. melléklet III. pont 3. alpont d) pont da) és db) alpontja) az év elején hatályba lépett szakmai változásokhoz igazodik.

Szociális segítés

A támogatás a Szoctv. 63. § (3) bekezdése és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok alapján biztosított szociális segítés keretében kizárólag szociális segítésre megállapodást kötött ellátottak után jár. A feladat ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával, de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a szociális segítés keretében ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a szociális segítésben részesülők tevékenységnaplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel.

Személyi gondozás

A támogatás a Szoctv. 63. § (4) bekezdése és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok alapján biztosított személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár. E feladat ellátásában közfoglalkoztatottak nem működhetnek közre. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a személyi gondozásra megállapodással rendelkező ellátottak részére nyújtott tevékenység éves becsült óraszáma alapján kalkulált ellátotti létszám. Elszámoláskor a személyi gondozásra megállapodással rendelkezők és az ellátást ténylegesen igénybe vevők számának meghatározása: a tevékenységnapló alapján összesített órák száma osztva 252-vel.

Az ellátotti létszám meghatározása során a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok 3. pontja alapján kell eljárni. Amennyiben a gondozást nem heti 40 órában foglalkoztatott szociális gondozó végzi, úgy a gondozásra fordított havi 147 órás órakeret arányosan csökkentve vehető figyelembe. Az ellátottak száma igényléskor és elszámoláskor sem haladhatja meg a befogadott ellátotti létszámot.

Amennyiben a házi segítségnyújtásról – a Kiegészítő szabályok 5. d)-e) pontjának megfelelő – társulás gondoskodik, úgy a személyi gondozásnál figyelembe vett ellátotti létszám után a fajlagos összeg 130%-a igényelhető. Egy ellátott naponta a da)-db) jogcímek közül csak egy jogcímen vehető figyelembe.

Bölcsődék, mini bölcsődék támogatása

Kvtv. 2. mellékletében (ezen belül is a III. pont 3. alpont j) pontjában egy új, jc) alpont jelenik meg, a bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatása tárgyában tartalmaz rendelkezéseket. A 475 000 forint/fő összegű, kiegészítő támogatás a ja) alpont (bölcsőde) szerinti támogatásra jogosult, 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatokat illeti meg az általuk fenntartott bölcsődébe, mini bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után, az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint differenciált mértékben. A települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint 0-18 000 Ft/fő között a fajlagos támogatás 100%-a, 18 001 – 24 000 Ft/fő között annak 50%-a, 24 001 – 32 000 Ft/fő között annak 25%-a igényelhető.

A támogatás létszám alapján 2017. január 1-jétől illeti meg az önkormányzatokat. A támogatás 68%-ának folyósítása az augusztus havi nettó finanszírozás keretében, ezt követően havonta az Avr. szerinti mértékben történik. A támogatás felhasználásával kapcsolatban a kiegészítő szabályok ja) alpontra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása

A Kvtv. 3. melléklet II. Felhalmozási célú támogatások pontja egy új 11. alponttal egészül ki, mely a mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatását szolgálja. Az előirányzat keretösszege 800,0 millió forint. Az előirányzatból a 10 000 lakos alatti, 20 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet mini bölcsőde kialakítására, amennyiben a településen nem működik bölcsőde, mini bölcsőde, továbbá a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt.

Az igényelhető maximális támogatás mértéke 10,0 millió forint. A támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően saját (ideértve a pályázó részvételével működőtársulást is) fenntartásban kell működtetni. Nem igényelhet támogatást az az önkormányzat, mely a 2014-2020. évek közötti uniós programozási időszakban azonos célra rendelkezésre álló európai uniós támogatásban részesült. A támogatásról az államháztartásért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.

 

Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása

Szintén a felhalmozási célú kiadások közé kerül be a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása, melynek összege 1 944,8 millió forint. Az előirányzatból a 2 000 lakos alatti, 12 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet, többek között olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és szükség esetén megvásárlására, amely szociális vagy egészségügyi vagy gyermekvédelmi feladatellátást szolgál, vagy a jövőben fog szolgálni (emellett más, közösségi célokat szolgáló beruházásra is igényelhető támogatás).

Az igényelhető maximális támogatás mértéke a település lakosságszámtól függően 500 000 – 1 600 000 Ft. A támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás esetében itt is 10 éves fenntartási kötelezettség áll fenn. A támogatásról az államháztartásért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.

 

Egyéb változások

A Kvtv. módosításban helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 148 816,9 mFt-ról 151 589,9 mFt-ra emelkedik. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatásából kiválik a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, a korábban 198 548,0 mFt összegű alsor egy 127 137,6 mFt, és egy 73 910,4 mFt összegű sorra válik szét. Együttes összegük kerül meghatározásra, a két sor összege 2 500,0 mFt összeggel haladja meg a korábbi, 4. alcímszám alatti értéket.

Másik fontos, számszerű változás, hogy az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (2. melléklet III. pont 3. alpontja) esetében az előirányzat összege 51 824,1 millió forintról 54 324,1 millió forintra emelkedik.

A törvény a fentebb részletezett rendelkezésekhez kapcsolódóan a Kvtv. egyéb részeit illetően pontosító elemeket is tartalmaz. Megjelennek a módosításban a szociális hozzájárulási adó 2017. évi változásával kapcsolatban szükséges pontosító rendelkezések is.

 

A rendelkezések a kihirdetését követő harmadik napon lépnek hatályba.

Részletek

2017. év LXXXVI. törvény a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról.

Magyar Közlöny, 2017. évi 98. szám (2017. június 26.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Kapcsolódó cikkek

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment