A Magyar Közlöny 2023. évi 112. számában (2023. július 31.) megjelent a Kormány 358/2023. (VII. 31.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet a következő 9/I. alcímmel egészül ki:

9/I. A 2023. évi rezsikompenzáció a nem állami fenntartású intézmények részére

29/H. § (1) A 2023. évben – a villamos energia és a földgáz nagykereskedelmi árának jelentős mértékű emelkedése miatt, a költségnövekedés ellentételezése céljából – kiegészítő támogatásra (a továbbiakban: 2023. évi nem állami rezsikompenzáció) jogosult az a nem állami fenntartó, amelynek – a 2023. évi rezsikompenzáció (3) bekezdés szerinti megállapításának időpontjában – a 2023. évre a (2) bekezdés szerinti szolgáltatások után a Kvtv2023. alapján működési támogatást állapítottak meg.

(2) A 2023. évi nem állami rezsikompenzáció alapja az az ellátotti létszám, amely alapján a nem állami fenntartó az a)–c) pont szerinti szolgáltatások után a 2023. évben működési támogatásra jogosult. A 2023. évi rezsikompenzáció fajlagos összege

  • a) a Kvtv2023. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 26–29. és 45. sora szerinti szolgáltatások után 106 225 forint / ellátotti létszám,
  • b) a Kvtv2023. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 54–55. sora szerinti szolgáltatások után 169 960 forint / ellátotti létszám,
  • c) a Kvtv2023. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 1–25., 30–44. és 46–50. sora szerinti szolgáltatások után 212 450 forint / ellátotti létszám, ide nem értve
    • ca) a Kvtv2023. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 1–3. sora esetében a megyei jogú városban vagy a fővárosban működő engedélyeseket és
    • cb) a Kvtv2023. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 16. sora esetében a 30 ezer fő feletti településen és a 30 ezer fő feletti fővárosi kerületben működő engedélyeseket, a megyei jogú városokban működő engedélyesek kivételével.

(3) Az igazgatóság a 2023. évi nem állami rezsikompenzációt 2023. szeptember hónapban egy összegben, hivatalból, erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül folyósítja, kivéve, ha a 2023. évi nem állami rezsikompenzációról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(4) A 2023. évi nem állami rezsikompenzációra az e rendelet elszámolásra, ellenőrzésre és visszafizetésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a támogatást a nem állami fenntartó köteles elkülönítetten nyilvántartani, és a támogatás teljes összegét a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézményeire, illetve azok szolgáltatásai támogatására fordítani.

(5) A 2023. évi nem állami rezsikompenzációra az (1)–(4) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a jogosultság alapjául szolgáló támogatásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny, 2023. évi 112. szám

A Belügyminisztérium 2023. július 13-án tette közzé a most kihirdetett rendelet tervezetét. Az SzMME július 21-én véleményezte a tervezetet, melyben felhívta a figyelmet a támogatási rendszer problémáira. természetesen ezekre semmilyen válasz nem érkezett és a tervezetben sem történtek módosítások.