A Magyar Közlöny 2022. évi 47. számában (2022. március 10.) megjelent a Kormány 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelete az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról. Frissítve: 2022. március 13.

1. § A Kormány az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, Ukrajna területéről 2022. február 24-én vagy azt követően Magyarország területére érkezett, ukrán állampolgársággal vagy ukrán–magyar kettős állampolgársággal rendelkező személy (a továbbiakban együtt: ukrán állampolgár) Magyarországon történő foglalkoztatásának elősegítése érdekében támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt a munkaadó részére, ha

a) a munkaadó az ukrán állampolgárt munkavállalóként (a továbbiakban: munkavállaló) 2022. február 24-én vagy azt követően foglalkoztatja,

b) a munkavállaló foglalkoztatása Magyarország területén történik,

c) a munkavállaló munkaviszonya határozott vagy határozatlan időre, legalább heti húsz órában történő foglalkoztatásra jön létre, és

d) a munkaadó megfelel az e rendeletben és a munkaerőpiaci programban foglalt egyéb feltételeknek.

 

2. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 72/H. § (3a) bekezdés j) pontjától eltérően az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) szakhatóságként nem működik közre az összevont kérelmezési eljárásban a 2022. február 24-én vagy azt követően Magyarország területére érkezett ukrán állampolgár kérelme ügyében.

 

3. § (1) A külgazdasági és külügyminiszter a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásával összefüggő feladat- és hatáskörében

a) tájékoztatást nyújt az ukrán állampolgár részére a munkavállalás lehetőségeiről az országhatáron belül kijelölt segítségpontoknál,

b) tájékoztatja a munkaadókat, valamint a kormányhivatalt a munkát vállalni szándékozó ukrán állampolgár munkavállalási igényeiről, annak képzettségének, tapasztalatának figyelembevételével,

c) gondoskodik a munkát vállalni szándékozó ukrán állampolgár és családtagjai átmeneti szállásának biztosításáról,

d) eljár az e rendelet tárgyát képező célokat elősegítő tevékenységek megvalósításában.

(2) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

a) ellátja a támogatással összefüggő szakmai irányító feladatokat, valamint a munkaerőpiaci programmal kapcsolatos feladatokat,

b) a kormányhivatal felett az e rendelet szerinti feladatköreivel összefüggésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szerv.

 

4. § (1) A támogatás a munkaadó kérelmére nyújtható.

(2) A támogatás iránti kérelem benyújtására munkaadóként az a gazdasági társaság jogosult, amely Magyarország területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik.

(3) A támogatás akkor nyújtható, ha a munkaadó megfelel a munkaerőpiaci programban meghatározott feltételeknek, különösen

a) a rendezett munkaügyi kapcsolatok – a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet szerinti – feltételeinek, és

b) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

 

5. § (1) A támogatás iránti kérelmet a munkaadó a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett, erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton nyújtja be.

(2) A támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni. Ha a munkavállaló foglalkoztatására több foglalkoztatási helyen kerül sor, a támogatás iránti kérelmet a munkaadó választása szerinti telephelynek megfelelő illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani.

(3) A kormányhivatal

a) a támogatás iránti kérelem tekintetében nyolc munkanapon belül megvizsgálja a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételek fennállását, és

b) határozatban dönt a támogatás nyújtásáról vagy a támogatás iránti kérelem elutasításáról.

(4) Ha a támogatás iránti kérelem megfelel a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételeknek, a kormányhivatal

a) a támogatás iránti kérelem alapján a munkaadó részére támogatást nyújt, és

b) az ukrán állampolgár adatait a (6) bekezdés alapján a támogatás megállapítása érdekében nyilvántartásba veszi.

(5) Ha a támogatás iránti kérelem nem felel meg a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételeknek, a kormányhivatal a támogatás iránti kérelmet elutasítja.

(6) A kormányhivatal kezeli a támogatás megállapításához szükséges, a támogatás iránti kérelemmel összefüggő, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 57/A. § (1) bekezdése szerinti adatokat.

(7) Az Flt. szabályait, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvényt és annak végrehajtási rendeleteit e rendelettel összhangban kell alkalmazni.

 

6. § A Kormány az e rendelet szerinti támogatás és foglalkoztatás elősegítésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról egyedi határozatban dönthet.

 

7. § (1) A támogatás a munkavállalóval történő munkaszerződés megkötését követően, a kérelem benyújtását követő időszakra állapítható meg.

(2) A támogatás a munkavállaló 1. § szerinti jogviszonya fennállásának idejére, legfeljebb tizenkét hónapra biztosítható.

(3) A támogatás a (2) bekezdés szerinti időtartam leteltét követően egy alkalommal, a munkáltató kérelmére meghosszabbítható tizenkét hónappal, de legfeljebb a jogviszony fennállásának idejére.

(4) A támogatás a munkaadó részére havonta utólag kerül folyósításra, amelyet a munkaadó a munkavállaló lakhatási és utazási költségeinek biztosítására köteles fordítani.

(5) A támogatás időtartama hónapokban állapítható meg.

(6) A támogatás mértéke munkavállalónként, havonta a munkavállaló (4) bekezdés szerinti lakhatási és utazási költségének az 50%-a, ami nem haladhatja meg a munkavállalónként járó legfeljebb 60 000 forintnak és a munkavállalóval egy közös háztartásban élő kiskorú gyermekek után gyermekenként járó további 12 000 forintnak az összegét.

(7) Ha a kiskorú gyermek mindkét szülője azonos munkaadó munkavállalója, akkor a munkaadó a kiskorú gyermek után járó támogatásra csak egy munkavállaló szülő esetén jogosult.

(8) A lakhatási és utazási költségnek a (6) bekezdés szerinti támogatással nem biztosított részét a munkaadó és a munkavállaló 50-50%-ban viseli.

(9) A támogatás a munkavállaló fizetés nélküli szabadsága idejére nem folyósítható.

(10) A támogatás köztehermentes.

 

8. § (1) A munkaadó a támogatás igénybevételével vállalja, hogy a munkavállaló magyarországi munkavégzésre irányuló jogviszonya fennállásának idejére gondoskodik

a) a munkavállaló, valamint szükség esetén kiskorú gyermekének megfelelő körülmények között történő szálláshelyének,

b) a munkába járás szervezett körülmények között történő biztosításáról.

(2) A munkaadó a támogatás iránti kérelemben, valamint a támogatás igénybevételével kapcsolatos adatokban történő változást haladéktalanul köteles bejelenteni a kormányhivatal részére.

(3) A támogatás igénybevételével és annak elszámolásával, ellenőrzésével, visszaköveteléssel és visszafizetéssel kapcsolatos részletszabályokat a munkaerőpiaci program határozza meg.

 

9. § Megszűnik a támogatás, ha

a) a munkavállaló munkaviszonya megszűnik,

b) a munkaadó a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,

c) a támogatás a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.

 

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 11. § 2022. március 25-én lép hatályba.

 

11. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

 

MÓDOSÍTÁS!

A Magyar Közlöny 2022. évi 49. számában (2022. március 12.) megjelent 109/2022. (III. 12.) Korm. rendelet alapján a 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A munkaadó nem jogosult támogatásra annak az ukrán állampolgárnak a foglalkoztatása után, akinek a kérelem benyújtását megelőző 365 napon belüli, az 1. § b) pontja szerinti foglalkoztatása a 90 napot elérte. Az időtartam számítása során az egyes munkaviszonyok időtartamát össze kell számítani.”

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Részletek
96/2022. (III. 10.) Korm. rendelete az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról.
Magyar Közlöny 2022. évi 47. szám (2022. március 10.)
Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment