Megjelent a Kormány 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) 1. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

l) működési támogatás: a központi költségvetésről szóló törvényben a szolgáltatások működéséhez biztosított támogatás, ide nem értve a szociális ágazati összevont pótlékhoz, valamint a bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatást.

 

2. § Az Átr. a következő 33. §-sal egészül ki:

33. § (1) Az igazgatóság a fenntartó részére 2017. év február, március, április és május hónapban a támogatást megállapító határozatban foglalt, az adott hónapra vonatkozó működési támogatási összegen felül, annak 50%-át előzetesen folyósítja. Az igazgatóság a 2017. február–május hónapokban előzetesen folyósított támogatási összeget havi egyenlő részletekben a 2017. június–szeptember hónapokban folyósítandó támogatási összegből vonja le.

(2) Az igazgatóság az (1) bekezdés szerinti előzetes folyósításról, valamint az előzetesen folyósított összeg támogatásból történő levonásáról erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül intézkedik.

(3) A minisztérium az igazgatóságok által a 14. § (1) bekezdése szerint 2017. január 23-áig igényelt működési támogatás 150%-át biztosítja az igazgatóságoknak 2017. február 5-éig.

(4) Ha a fenntartó 2017. szeptember 30-át megelőzően megszűnik, az előzetesen folyósított támogatási összegből a tényleges feladatmutatón alapuló, időarányos támogatáson felüli összeget az elszámoláskor vissza kell fizetnie.

Egyebekben az előzetesen folyósított támogatási összeg elszámolására a támogatás elszámolására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A rendelet a kihirdetését követő napon, 2017. február 2-án lép hatályba.

 

Részletek

18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Magyar Közlöny, 2017. évi 14. szám (2017. február 1.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment