A Magyar Államkincstár Szociális Ellátások Főosztálya tájékoztatást adott ki a népkonyha szolgáltatást érintően a jelentési kötelezettségről.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 20/C. § (1) és (4) bekezdései, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok f) pontja, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr) 1. § (1) bekezdés a) pontja értelmében 2019. január 1-től a költségvetési támogatásban részesülő  népkonyha szolgáltatás esetében az igénybevevőkre vonatkozóan adatszolgáltatást kell végezni az Igénybevevői Nyilvántartásban, mely feltétele az állami támogatás igénybevételének.

 

Az Szt. 20. § (2) bekezdés a)-c) pont valamint a 20/C. § (1) és (4) bekezdései alapján népkonyha szolgáltatás esetében az adatszolgáltatás az igénybevevőre vonatkozóan az alábbi adatokat tartalmazza:

– természetes személyazonosító adatai és Társadalombiztosítási Azonosító Jele,

– lakó- és tartózkodási helye,

– állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat.

Ha az igénybevevő nem rendelkezik TAJ-jal, és a TAJ igénylésére jogosult a TAJ-t hatvan napon belül nem szerzi be, az érintett a határidő lejártát követő naptól az időszakos jelentésben nem tüntethető fel igénybevevőként. (Nyr. 7. § (4) bekezdés)

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szerinti papír alapú dokumentációban hamarosan bekövetkező változás nem befolyásolja a jelentéstételi kötelezettséget.

 

A jelentési kötelezettséggel összefüggésben az alábbiakat kell figyelembe venni:

1. A napi jelentés előfeltétele a fenntartó részéről egy vagy több E-képviselő kijelölése az Igénybevevői Nyilvántartásban. A kijelöléshez szükséges dokumentáció és a regisztrációval kapcsolatos információk itt a nyitóoldalon érhetőek el az E-képviselő kijelölése és a kijelölés visszavonása cím alatt. Ha a népkonyha szolgáltatást nyújtó fenntartónak már van E-képviselője, akkor nem szükséges új E-képviselőt kijelölnie.

2. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Igénybevevői Nyilvántartásban a Fenntartó E-képviselőjének feladata a Törzsadatok/Székhely-telephely összerendelés menüpontban egy vagy több adatszolgálató munkatárs adatainak felvétele a népkonyha szolgáltatáshoz.

3. Ezt követően az adatszolgáltató feladata az igénybevevők valamint az igénylések adatainak rögzítése és a napi jelentés megtétele az Nyr. vonatkozó rendelkezései szerint:

4. Az Nyr. 7. § (2) bekezdés szerint szociális étkeztetés esetén az időszakos jelentési kötelezettséget naponta, az adott napot követő munkanap 24 óráig kell teljesíteni, azt követően, hogy a szolgáltatást az adott napon az igénybevevőnek nyújtották.

5. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2019. január havi jelentéseket az Igénybevevői Nyilvántartásban az önellenőrzési határidő végéig, 2019. február 15-ig lehet pótolni, illetve javítani.

 

A Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. i) pontja (egyidejű igénybevételre vonatkozó szabályok) alapján a népkonyha szolgáltatás párhuzamosan nem vehető igénybe az alábbi szolgáltatásokkal:

– szociális étkeztetés (népkonyha vagy szociális konyha)

– gyermekjóléti alapellátás (kivétel: családok átmeneti otthona esetében lehetőség van párhuzamos igénybevételre)

– gyermekvédelmi szakellátás (kivétel: utógondozói ellátás esetében lehetőség van párhuzamos igénybevételre)

– szociális szakosított ellátás (kivétel: éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, támogatott lakhatás esetében lehetőség van párhuzamos igénybevételre)

 

Az Szt. 134/G. § (6) bekezdése szerint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. i) pont ia) alpontját 2019. május 1-jétől kell népkonyhára alkalmazni, ezért 2019. január 1. és 2019. április 30. közötti időszakban a népkonyha szolgáltatás népkonyha szolgáltatással történő párhuzamos igénybevételének nincs finanszírozási következménye. 2019. január 1-től a KENYSZI-ben később jelentett igénybevételt megjegyzéssel látja el a rendszer (Nyr. 10. §), hogy a szolgáltatók 2019. január 1. és 2019. április 30. közötti időszakban visszajelzést kapjanak a népkonyha esetében párhuzamos igénybevételekről. 2019. május 1-jét követően a Kvtv. vonatkozó rendelkezése alapján az igénybevétel a korábban jelentő szolgáltatónál kerül elszámolásra. A fentiek alapján a népkonyha – népkonyha szolgáltatás egyidejű igénybevétele esetén az Nyr. 10. §-a szerint megjegyzéssel ellátott igénybevételek érdemi kivizsgálására nincs lehetőség.

További segítséget az alábbi elérhetőségeinken kérhetnek:

Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1/462-6670

email: kenyszi@onyf.allamkincstar.gov.hu

Tájékoztatás a népkonyha szolgáltatás jelentési kötelezettségéről

 Forrás: KENYSZI

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment