Magyar Közlöny 2020. évi 210. számában (2020. szeptember 22.) megjelent a Kormány 437/2020. (IX. 22.) Korm. rendelete a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról.

A Korm. rendelet a következő 12/A. alcímmel egészül ki:

„12/A. A családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköre

143/B. § A családokért felelős tárca nélküli miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány

1. családpolitikáért,

2. gyermek- és ifjúságpolitikáért,

3. – az ezen alcímben meghatározottak szerinti feladat- és hatáskörök tekintetében – szociál- és nyugdíjpolitikáért,

4. – az ezen alcímben meghatározottak szerinti feladat- és hatáskörök tekintetében – gyermekek és az ifjúság védelméért felelős tagja.

143/C. § (1) A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a családok támogatásával, a család- és népesedéspolitikai eszközök kialakításával és működtetésével, a gyermeket vállaló és nevelő szülők támogatásával, a munka és a család összeegyeztetésének és összekapcsolásának biztosításával, valamint a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével összefüggő és a kapcsolati erőszakkal érintett csoportokat célzó jogszabályokat.

(2) A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében

a) felel a Kormány család- és népesedéspolitikájának kialakításáért,

b) kidolgozza a család- és népesedéspolitikai eszközök és a családtámogatások rendszerét,

c) meghatározza a család- és népesedéspolitikával kapcsolatos terület szervezetét és működését,

d) ellátja a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével összefüggő feladatokat,

e) ellátja a családbarát közgondolkodás támogatásával kapcsolatos feladatokat,

f) együttműködik az egészségügyért felelős miniszterrel a Kormány meddőségkezelési programja ügyében,

g) közreműködik a Kormány otthonteremtési programjának alakításában, a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért, valamint a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszterrel együttműködve,

h) részt vesz – a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – az örökbefogadás rendszerének alakításában,

i) felel – az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve – a családbarát szülészetek kialakításáért,

j) koordinálja az idősek érdekeit szolgáló nemzetközi egyezmények végrehajtását,

k) koordinálja a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének előmozdításával kapcsolatos feladatokat, és figyelemmel kíséri a női jogok érvényesülését,

l) az egészségbiztosításért felelős miniszterrel együttműködve feladatkörében ellátja a szociális biztonsági tárgyú uniós és nemzetközi feladatokat.

 

(3) A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. – közreműködői szolgáltatások nyújtásával, a család- és idősügyi, illetve nőpolitikai döntések megalapozása és azok hatásainak vizsgálata érdekében végzett tudományos kutatási tevékenységgel, képzések és továbbképzések szervezésével, szakmai kiadványok kiadásával, valamint az ezekhez kapcsolódó egyes fejlesztési feladatok ellátásával – részt vesz a miniszter (2) bekezdés a), b), valamint d), e) és j) pontjában meghatározott feladatainak ellátásában.

(4) A miniszter irányítása alatt álló Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért – kutatási és elemzési tevékenység ellátásával – részt vesz a miniszter (2) bekezdés a), b), valamint d)–i) és k) pontjában meghatározott feladatainak ellátásában.

 

143/D. § (1) A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a csecsemőgondozási díjjal, a gyermekgondozási díjjal kapcsolatos jogszabályokat, intézkedéseket és programokat.

(2) A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében közreműködik a táppénzzel kapcsolatos jogszabályok, intézkedések és programok előkészítésében.

 

143/E. § A miniszter a gyermek- és ifjúságpolitikáért való felelőssége keretében

a) felel a Kormány ifjúságpolitikájának kialakításáért,

b) koordinálja a határon túli fiatalokkal való együttműködés rendszerét,

c) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését,

d) közreműködik a kora gyermekkori intervenció koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátásában,

e) irányítja a tehetségüggyel kapcsolatos feladatokat,

f ) ellátja a Nemzeti Tehetség Programmal összefüggő feladatokat,

g) felel a Kormány gyermektáboroztatási programjának alakításáért,

h) felel – az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve – az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek ellátásának alakításáért,

i) ellátja az önkéntességgel kapcsolatos feladatokat,

j) ellátja az Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogramból fakadó feladatait, amelynek ellátásához és az ifjúsági szolgáltatások szervezetrendszerének működtetéséhez a miniszter az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft. és a miniszter irányítása alatt álló Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. szolgáltatásait veszi igénybe.

 

143/F. § A miniszter a gyermekek és az ifjúság védelméért való felelőssége körében

a) felel a gyermekek napközbeni ellátásának rendszeréért,

b) a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve előkészíti a gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos jogszabályokat.

 

143/G. § A miniszter a szociál- és nyugdíjpolitikáért való felelőssége keretében

a) meghatározza a nyugdíjpolitikával kapcsolatos területek szakmai felügyeleti rendszerét, illetve annak fejlesztési irányait, feladatait,

b) ellátja a társadalombiztosítási nyugellátások rendszerének irányításával és szervezésével kapcsolatos feladatokat.

 

143/H. § A miniszter a szociál- és nyugdíjpolitikáért való felelőssége keretében a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés szabályozásáért felelős miniszterrel együttműködve előkészíti a társadalombiztosítási nyugellátásokra vonatkozó jogszabályokat.

 

143/I. § A miniszter tevékenységét a Miniszterelnökség segíti.”

A rendelet 2020. október 1-jén lép hatályba. A köztársasági elnök 423/2020. (IX. 22.) KE határozata alapján a miniszterelnök javaslatára Veresné Novák Katalin Éva 2020. október 1-jei hatállyal tárca nélküli miniszterként vezeti a minisztériumot.

 

Részletek

437/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról.
Magyar Közlöny 2020. évi 210. szám (2020. szeptember 22.)

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment