A Magyar Közlöny 2020. évi 50. számában (2020. március 20.) megjelent a Kormány 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelete a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról.

A központi költségvetés bölcsődei kiegészítő támogatást biztosít a bölcsődei pótlék 2020. január 1-jétől történő kiterjesztésének és emelésének ellentételezése érdekében a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet III. pont 3. alpont a) pontja alapján bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen támogatásban részesülő települési önkormányzatok számára. A kiegészítő támogatás felhasználásának határideje: 2020. december 31.

 

A bölcsődei kiegészítő támogatás összege a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók után 66 000 forint/számított létszám/év, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók után 486 000 forint/számított létszám/év.

 

A kiegészítő támogatás a települési önkormányzatot a Kvtv. 2. melléklet III. pont 3. alpont a) pontja szerint a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, valamint a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók elismert létszáma alapján illeti meg.

 

A települési önkormányzatot megillető bölcsődei kiegészítő támogatás 50%-át 2020. július 15-éig, ezt követően augusztus hónaptól öt egyenlő részletben minden hónap 15-éig kell folyósítani. A kiegészítő támogatás folyósításáról a Magyar Államkincstár gondoskodik. A helyi önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2020. december 31-i fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el. A támogatás felhasználására és elszámolására a Kvtv. 2. melléklet III. pont 3. alpont szerinti szabályokat kell alkalmazni.

 

A rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba és 2021. május 1-jén hatályát veszti.

 

Részletek

51/2020. (III. 20.) Korm. rendelete a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról.

Magyar Közlöny, 2020. évi 50. szám (2020. március 20.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment