2018. június 19-én benyújtásra került T/629. számú, Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat.

A tervezet a költségvetési törvény előkészítéséhez kapcsolódóan számos jogszabály-módosítást tartalmaz, ezek érintik a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatot, a foglalkoztatást és számos ellátást (pl. nyugdíj). A módosítások jelentős része technikai jellegű, de akadnak érdemi, tartalmi változások is. Ezek közül kiemelendő a Tanodák beillesztése a gyermekjóléti ellátások rendszerébe.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása a Gyvt. VI/A. Fejezetét módosítja, a 38/B. § formájában beillesztésre kerül a Tanoda. A Tanoda és a Biztos kezdet gyerekház együttesen gyermekek esélynövelő szolgáltatásai fogalom alatt kerül szabályozásra.

Az indoklás szerint a Gyvt.  módosításának célja a Tanoda program hazai rendszerben  történő működési, finanszírozási kereteit biztosító jogszabályi alapok lefektetése, a tanoda fogalmának beillesztése a gyermekvédelmi rendszerbe. A köznevelés rendszerén kívül, alulról jövő kezdeményezésként létrehozott tanodák képesek voltak megszólítani a hátrányos helyzetű tanulókat és családjukat, tevékenységükkel hozzájárulnak a tanulók életlehetőségeinek javításához, társadalomba való sikeres beilleszkedésükhöz és így a társadalom versenyképességének javításához. A tanodák finanszírozása az uniós források rendelkezésre állása óta (HEFOP – 2004) pályázati úton történik. A jelenlegi 274 konvergencia régióban uniós forrásból működő tanodából 212 tanoda 2018 második felében zár, tehát ekkortól egyáltalán nem rendelkeznek uniós támogatással. Az uniós pályázatok megszűnését követően a tanoda program hazai költségvetésből történő finanszírozását meg kell teremteni. Ennek alapfeltétele a tanodák hazai rendszerben történő működési, finanszírozási kereteit biztosító jogszabályi alapok megteremtése.

A tanoda mind céljait, mind alapelveit tekintve a gyermekvédelmi ellátások rendszerén belül helyezhető el, ezért alapvető szabályait – a Biztos Kezdet Gyerekházhoz hasonlóan – a Gyvt.- ben szükséges rögzíteni. A módosítás értelmében bevezetésre kerül az elsősorban hátrányos helyzetű gyermekeket célzó, a „gyermekek esélynövelő szolgáltatásai” elnevezésű új gyermekjóléti alapellátás.

A javaslat a tanodák tekintetében csak az alapvető szabályokat rögzíti: az új gyermekjóléti alapellátás célját, célcsoportját, legfontosabb szolgáltatásait és az együttműködési kötelezettséget. A tanodákra vonatkozó részletes szakmai, valamint a működéssel és finanszírozással összefüggő rendelkezések a végrehajtási rendeletekben nyernek szabályozást. A tanoda a helyi sajátosságokra, a gyermekek, fiatalok önkéntes részvételére és egyéni szükségleteire építő, innovatív szemléletű hátránykompenzáló kezdeményezés, amely a tanoda fenntartója által autonóm módon használt közösségi színteret működtet. Olyan, a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó komplex szolgáltatást nyújt, amelyet a köznevelési rendszerben kevésbé sikeres, a társadalmi perifériára szoruló gyermekek és fiatalok korlátozottan vagy egyáltalán nem érhetnek el.

A törvényjavaslat alapján a tanoda szolgáltatásainak fő célcsoportját a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolai és középfokú tanulmányaikat folytató gyermekek képezik. A tanoda szolgáltatásainak igénybevételére a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon kívül, hétvégéken és a tanítási szünetekben van lehetőség.

A gyermekek esélynövelő szolgáltatásai, mint új gyermekjóléti alapellátás bevezetését szükséges átvezetni a Gyvt. vonatkozó rendelkezésein. A gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak finanszírozása pályázati úton, kormányrendeletben meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján történik. A gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak igénybevételéért térítési díj nem állapítható meg.

A törvényjavaslat tartalmazza a tanodák finanszírozási rendjének, szakmai és működtetési szabályainak meghatározására vonatkozó végrehajtási rendeletek megalkotására vonatkozó felhatalmazó rendelkezéseket

Az iromány oldala Országgyűlés honlapján

Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról

(T/629.)

 

Forrás: Országgyűlés

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment