2016. december 31-ig a gondozási szükséglet vizsgálata alapján az igénylő napi gondozási szükséglete órában került meghatározásra, és a házi segítségnyújtást a napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában lehetett nyújtani. Amennyiben a gondozási szükséglet napi 4 órát meghaladó volt, tájékoztatni kellett az igénybevevőt idősotthoni ellátás lehetőségéről.

2017. január 1-től megszűnt az óraalapú szolgáltatásnyújtás követelménye, a szabályozás nem korlátozza a házi segítségnyújtás napi időtartamát az elért pontszám szerint.  Ez lehetővé teszi az ellátott szükségleteihez igazodó, rugalmas szolgáltatás biztosítását. A szociális segítés, személyi gondozás tevékenység-kategóriákba történő besorolás alapja továbbra is a pontszám, de az óraszám meghatározása nélkül.

A házi segítségnyújtás gondozási óraszámának hatályon kívül helyezése miatt a gondozási szükséglet vizsgálatát nem kell ismételten elvégezni. A hatályos megállapodásoknak a gondozási óraszámot meghatározó rendelkezése törvény erejénél fogva hatályát veszti, a megállapodásból csak annak soron következő módosítása során kell törölni. Egyebekben a szolgáltatást változatlan feltételek mellett kell tovább biztosítani.

Ezzel egyidejűleg az idősek otthonába való bekerülésnél is megszűnik az óraalapú szempont, az alapszolgáltatás és a bentlakásos ellátás közötti választóvonal nem a 4 órát meghaladó gondozási szükséglet, hanem az értékelő adatlap szerinti megfelelő ellátási fokozat, tehát, ha a gondozási szükséglet az Értékelő adatlap szerint – III. fokozatú, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult.

Jogszabályi háttér

  • 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról; 63. §., 138.§
  • 36/2007.(XII.22.) SzMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

további jogszabályba foglalt szabályozások, melyben jogszabály módosítás várható:

  • 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
  • 36/2007.(XII.22.) SzMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól; 3. számú melléklet – értékelő adatlap
Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment