A Magyar Közlöny 2020. évi 50. számában (2020. március 20.) megjelent a Kormány 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelete a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról.

A központi költségvetés bölcsődei kiegészítő támogatást biztosít a bölcsődei pótlék 2020. január 1-jétől történő kiterjesztésének és emelésének ellentételezése érdekében a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet III. pont 3. alpont a) pontja alapján bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen támogatásban részesülő települési önkormányzatok számára. A kiegészítő támogatás felhasználásának határideje: 2020. december 31.

 

A bölcsődei kiegészítő támogatás összege a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók után 66 000 forint/számított létszám/év, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók után 486 000 forint/számított létszám/év.

 

A kiegészítő támogatás a települési önkormányzatot a Kvtv. 2. melléklet III. pont 3. alpont a) pontja szerint a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, valamint a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók elismert létszáma alapján illeti meg.

 

A települési önkormányzatot megillető bölcsődei kiegészítő támogatás 50%-át 2020. július 15-éig, ezt követően augusztus hónaptól öt egyenlő részletben minden hónap 15-éig kell folyósítani. A kiegészítő támogatás folyósításáról a Magyar Államkincstár gondoskodik. A helyi önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2020. december 31-i fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el. A támogatás felhasználására és elszámolására a Kvtv. 2. melléklet III. pont 3. alpont szerinti szabályokat kell alkalmazni.

 

A rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba és 2021. május 1-jén hatályát veszti.

 

Részletek

51/2020. (III. 20.) Korm. rendelete a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról.

Magyar Közlöny, 2020. évi 50. szám (2020. március 20.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE